Aan het College van B & W, de gemeenteraad, fracties en griffie
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Verzonden per e-mail

Betreft: Ernstige parkeeroverlast in woonwijken rondom HagaZiekenhuis

Geacht college en gemeenteraad,

Gezien de al langere tijd geleden ontstane situatie, willen wij als bewoners- en ondernemersgroep, alsmede Wijkberaad Leyenburg nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende.

Parkeeroverlast woonwijken
De woonbuurten rondom het Haga-terrein aan de Leyweg/Escamplaan, ervaren enorme overlast door het parkeergedrag van het personeel en de bezoekers van het HagaZiekenhuis. Het gaat hier specifiek om de buurten II, III en V van de wijk Leyenburg.

Parkeerkosten Haga-terrein
Zoals bekend, moet het personeel tussen de 20 en 60 euro bruto per maand parkeerkosten betalen om op eigen terrein te mogen parkeren, welk bedrag afhankelijk is van de afstand tussen wonen en werk. Bezoekers betalen het reguliere parkeertarief per uur.

Liever gratis parkeren
Niet vreemd dus, dat veel personeel geen parkeervergunning meer aanvraagt voor het eigen Haga-terrein, maar tot 18.00 uur gratis in de woonwijken gaat parkeren.
Ook bezoekers van het ziekenhuis en de polikliniek hebben het gratis parkeren in de woonwijken al lange tijd geleden ontdekt.
Dat betekent dat er al vanaf 07.00 uur en daarna de hele dag door, alle vrije parkeerplaatsen in de woonbuurten worden ingenomen door personeel en bezoekers van Haga, waardoor bewoners zelf overdag niet meer hun auto kunnen parkeren op een fatsoenlijke afstand van hun woning.

Nieuwbouw HagaZiekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis, Zorgplein, winkels en 626 nieuwe woningen (appartementen in zowel hoog- als laagbouw en eengezinswoningen)

Ook de parkeervoorzieningen voor de nieuwbouw van appartementen en laagbouw en de geplande parkeergarage voor personeel en bezoekers, zal geen verlichting geven op de parkeerdruk in de omliggende woonwijken. Er worden volgens onze gegevens in totaal slechts ca. 1000 parkeerplaatsen gerealiseerd, maar de vraag is veel groter. Tel alle auto’s waar we het nu over hebben en in de woonwijk staan ook mee bij de parkeervraag, dan kun je niet anders concluderen dan dat de vraag veel groter is dan het aanbod na voltooiing van de bouwwerkzaamheden. Bovendien blijft het gratis parkeren in de woonwijken altijd een grote aantrekkingskracht houden.

OV-knooppunt Leyweg
Dit OV-knooppunt aan de Leyweg is destijds enorm gepromoot door de gemeente Den Haag met als doel dat automobilisten hun auto parkeren in de omgeving van het OV-knooppunt en dan verder reizen met het openbaar vervoer richting binnenstad.
Echter, in de plannen is nauwelijks rekening gehouden met het feit dat al deze auto’s ergens in de buurt van het knooppunt geparkeerd moeten worden. Samen met het parkeren van personeel en bezoekers van Haga, is ook dit een parkeerdruk verhogende factor in de woonwijken waar bewoners mee geconfronteerd worden.

Houtwijk
Door de invoering van betaald parkeren van 13.00 tot 24.00 uur in de Mensenrechtenbuurt van Houtwijk per 1-10-2017, is dit deel van de wijk geen parkeeroptie meer voor bezoekers en personeel en wordt massaal uitgeweken naar de buurten II, III en V van de wijk Leyenburg.

Gemeente Den Haag, afdeling Parkeren
Het probleem is al lange tijd bekend bij de gemeente, afdeling Parkeren. Ons werd in maart 2017 door betreffende afdeling medegedeeld, dat wij nadere informatie kunnen verkrijgen bij de Klankbordgroep Haga. Echter wordt bij deze overleggen niet ingegaan op de parkeerproblematiek noch op de overlast daarvan in de woonwijken.
Wij nemen geen genoegen met dit antwoord. Het is té makkelijk om de problemen af te schuiven naar b.v. de projectontwikkelaar.
De verantwoordelijkheid voor de overlast ligt bij de gemeente Den Haag èn bij het Haga.

Wie is de dupe van het beleid?
Op die vraag zijn wij het unaniem met elkaar eens. Bewoners en ondernemers van de omliggende buurten zijn ernstig de dupe. De suggestie van de gemeente om dan maar de venstertijden voor betaald parkeren uit te breiden, bewijst weer eens dat de gemeente de verantwoordelijk van zich afschuift en alweer de bewoners de dupe laat zijn voor dit beleid.

OPLOSSINGEN:

Wat we absoluut niet willen
Natuurlijk hebben wij (als bewoners- en ondernemersgroep samen met het wijkberaad) uitgebreid gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Duidelijk is gebleken dat de bewoners absoluut niet willen, dat de venstertijden voor betaald parkeren worden uitgebreid.

Wat wij wèl graag willen en bij deze aan u voorstellen
Het instellen van BLAUWE ZONES in de buurten II, III en V van de wijk Leyenburg. De parkeertijd mag maximaal 1 ½ uur bedragen. Dit is de enige aanvaardbare oplossing om de parkeeroverlast van zowel personeel als bezoekers een halt toe te roepen, zonder dat de bewoners daar de dupe van worden. Met een dergelijke regeling kunnen bewoners ook overdag weer hun woning bereiken.

Verantwoordelijkheid
Het parkeerprobleem in de omliggende woonwijken rond het Haga-terrein is de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag en het HagaZiekenhuis. Hiervan mogen de bewoners van de omliggende wijken NIET de dupe zijn.
Het Haga dient zelf te zorgen dat zowel personeel als bezoekers met hun auto op het eigen terrein kunnen parkeren.

Reactie op deze brief
Gezien de grote problematiek en het vermoeden dat de bewoners ‘aan het lijntje’ worden gehouden, verwachten wij een omgaande reactie van B&W en gemeenteraadsleden.

In afwachting van uw aller spoedige reactie,

Met vriendelijke groeten,

Groep bewoners en ondernemers uit de woonwijken Buurten II, III en V van Leyenburg, alsmede de bewonersorganisatie Wijkberaad Leyenburg.

Namens deze,
Mevr. G. van der Putte, secretaris Wijkberaad Leyenburg

CC: René Baron, stadsdeeldirecteur Escamp
Cor Ouwehand, HagaZiekenhuis
Bas de Bruijn, stadsdeelkantoor Escamp, wijk Leyenburg

BIJLAGE: Plattegrond 5 buurten van de wijk Leyenburg